İHOP İzleme: Vaka Bilgileri

Kasa-Türkiye Davası/Eylem Planı
AİHM Kararı:Meryem Çelik vd Kararı
Dosya Adı:AİHM Kararları
Vaka Tarihi:13/8/1993
Vaka Açıklaması:
Tam Metin:Tam Metni Göster

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805ac810

Ek Belge:Bu vakayla ilgili eklenmiş bir belge bulunmamaktadır!
Anahtar Sözcükler:Kovuşturma, AIHM, Yaşam hakkı.
Birim:Yürütme: Merkez Teşkilatı [Düzenleyici İşlemler]
AİHS Maddeleri:(Md. 2) Yaşama Hakkı.

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.