4. Yargı Paketi Türkiye Büyük Millet Meclisinde

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 22 Şubat 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 7 Mart 2013 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edildi.

Heln Adalet Komisyonu tarafından görüşülmekte olan Tasarıya ayrıca İç İşleri Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Mili Savunma Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu'da görüş verecek.

Genel gerekçesinde  tasarının hedefi "insan haklarına saygı ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukta çözüme bağlama ilkesinin gereğini yerine getirmek ve Türkiye'nin AİHM önündekki davalar açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla AİHS tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline sebebiyet verebilen çeşitli kanunlardaki ilgili hükümlerde değişiklik yapılması ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarının ortadan kaldırılması" olarak tanımlanan Tasarıda Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 46. ve 64. maddelerinde, İdari Yargılama Usulü Kanunun 16. maddesinde, Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinde, Terörle Mücadele Kanunun 6. ve 7. maddelerinde, Türk Ceza Kanunun 94, 215, 220 ve 318. maddelerinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 105, 108, 141, 144, 172 ve 270. maddelerinde, HUkuk Muhakemeleri Kanununun 334, 337 ve 339. maddelerinde değişiklikler öngörülmüştür.

Tasarının tam metni ekte yer almaktadır.files/4YargiPaketi.pdf

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.