AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi: İzleme Raporu 3

Abdolkhani ve Karimnia/Türkiye Kararının Uygulanması: İzleme Raporu

Birçok Avrupa Konseyi üyesi ülkede olduğu gibi Türkiye'de de AİHM kararlarının uygulanmaması, geç uygulanması veya eksik uygulanması yaygın bir sorundur. Hâlbuki AİHM kararlarının, ülkedeki insan hakları standartlarını yükseltmesi sadece ilgili davada mağduriyetin giderilmesi ile değil ve fakat davada saptanan ihlali giderecek, tekrarının önüne geçecek genel önlemlerin alınmasına bağlıdır. Her ne kadar genel önlemleri almak hükümetlerin ödeviyse de, sivil toplumun aktif bir şekilde sürece katılmaması ya ihlallerin daha geç sonlandırılmasına ya da hiç sonlandırılmamasına yol açmaktadır.

İnsan Hakları Ortak Platformunu oluşturan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Uluslararası Af Örgütü öncelikli olarak Türkiye'deki bu önemli boşluğu doldurmayı amaçlamış ve AİHM tarafından verilen kararların uygulanmasını izlemeye ve raporlamaya yönelik bu çalışmayı başlatmıştır. Bu raporlardan üçüncüsünü Abdolkhani ve Karimnina/Türkiye kararı oluşturmaktadır.

2010 yılında kesinleşen Abdolkhani ve Karimnina/Türkiye kararında mahkeme her iki başvurucu açısından da bireysel önlem öngörmemiştir. Ancak gerek bu davada, gerekse Bakanlar Komitesinin önünde bulunan Charahili ve Tehrani ve diğerleri gibi davaların başvurucuları bakımından, özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına derhal son verilmesi ve ayrıca başvurucuların kendilerini kabul eden güvenli 3. ülkeye yerleşebilmeleri için Türkiye’den yasal yollardan çıkış izinlerinin verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvurucuların BMMYK temsilcileri ve STK hizmetlerine erişimlerinin de koşulları sağlanmalıdır.

Genel önlemler bakımından söz konusu karar, ihlallerin nedeni olarak mevzuattan kaynaklanan önemli yapısal sorunlara işaret etmiştir. Gerek Abdolkhani ve Karimnia kararı gerekse Bakanlar Komitesi önünde bekleyen diğer kararlardan, mevzuattan kaynaklanan ihlallerin ne şekilde giderileceğini çıkarmak mümkündür. İhlallerin giderilmesi ve yeni ihlallerin önlenmesi için öncelikle mevzuatın değişmesi, mevzuat değişinceye kadar sözleşmeyi ihlal edecek karar alınmaması ve devam eden ihlallere son verilmesi gerekir

Alandan toplanan verilere dayalı olarak hazırlanan rapor, kararın kesinleştiği 2010 yılından bu yana kararın infazı için atılan adımları değerlendirmekte ve kararın tam olarak uygulanması için öneriler içermektedir.

Raporun tam metni için files/03_Abdolkhani_Karimnia_Rapor_TR.pdf

 

 

    

"AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi" projesi 2012-2013 yıllarında Almanya Büyükelçiliği Ankara, 2014-2015 yılları için de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile İngiltere Büyükelçiliği Ankara tarafından desteklenmektedir. 

Web sitesinin Avrupa Birliği'nin ve diğer fon sağlayıcıların resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.